top of page

Vad är en konsul?

Konsul i dag har inget med antikens  romerska republiks ämbetsmän att göra.  Dagens konsul är en representant för ett främmande land, eller som vi säger ett sändande land, i Sverige. Man skiljer på karriärkonsul, som är en anställd tjänsteman, ofta diplomat,  och honorärkonsul, som är en person som, oavlönad d v s  på ideell grund, åtagit sig att representera ett land. Karriärkonsuln är antingen knuten till en ambassad eller förestår ett konsulat i en större stad. Honorärkonsuler verkar i städer av betydelse för det sändande landet. Konsuler kan vara konsuler eller generalkonsuler. Arbetsuppgifterna är desamma, skillnaden är endast titulär. Konsuler kan verka i ett avgränsat geografiskt område eller i hela landet.
 

Konsuler föreslås av det sändande landet och ges officiell status av Utrikesdepartementets Protokollära avdelning (Protokollet) genom utfärdandet av s k exekvatur. Det sändande landet väljer konsuler, oftast på förslag av CC, som motsvarar landets krav. Kraven är oftast att vederbörande har någon anknytning till landet, talar det sändande landets språk och har en ställning i Sverige som underlättar kontakter med myndigheter och med affärsvärlden. Kandidatens vandel granskas av CC och av UD innan exekvatur utfärdas.
 

Endast undantagsvis finns honorärkonsuler i Stockholm om sändande land har ambassad där.

En konsuls arbetsuppgifter varierar från land till land men omfattar oftast utfärdande av visum, legalisering av handlingar, kontakter med myndigheter, handelsfrämjande, utbyte inom kultur och akademia, programförslag för besökande dignitärer samt stöd till sändande landets medborgare t ex i samband med olyckor eller klammeri med rättvisan. Konsuln kan därutöver stå som den samlande nationella symbolen för de medborgare som vistas i landet vid t ex nationaldagsfirande.
 

En konsuls rättigheter och skyldigheter regleras genom den s k Wienkonventionen.
 

I Sverige finns drygt 200 honorärkonsuler representerande ett 100-tal länder. Flertalet honorärkonsuler är medlemmar i de till CC anslutna kårerna och äger därmed rätt att bära ett s k CC-märke på bl a bilen.

bottom of page