top of page

Corps Consulaire en Suède (CC) är en ideell förening för främmande länders honorärkonsuler i Sverige.

 

CC är en riksorganisation med uppgift att verka för honorärkonsulernas intressen, utveckling och kontakter i Sverige.

CC representerar konsulerna gentemot i första hand Utrikesdepartementet men vid behov även gentemot andra svenska myndigheter och i internationella konsulära sammanhang. CC erbjuder vidare sina tjänster vid rekrytering och
val av nya konsuler samt utbildning av konsuler.

Vad är en konsul? 

Konsul är en representant för ett främmande land, eller som vi säger ett sändande land, i Sverige. Man skiljer på karriärkonsul, som är en anställd tjänsteman, ofta diplomat, och honorärkonsul, som är en person som, oavlönad d.v.s.  på ideell grund, åtagit sig att representera ett land. Karriärkonsuln är antingen knuten till en ambassad eller förestår ett konsulat i en större stad.

Honorärkonsuler verkar i städer av betydelse för det sändande landet. Konsuler kan vara konsuler eller generalkonsuler. Arbetsuppgifterna är desamma, skillnaden är endast titulär. Konsuler kan verka i ett avgränsat geografiskt område eller i hela landet. Endast undantagsvis finns honorärkonsuler i Stockholm om sändande land har ambassad där.

Konsuler föreslås av det sändande landet och ges officiell status av Utrikesdepartementets Protokollära avdelning (Protokollet) genom utfärdandet av så kallat exekvatur. Det sändande landet väljer konsuler, oftast på förslag av CC, som motsvarar landets krav. Kraven är oftast att vederbörande har någon anknytning till landet, talar det sändande landets språk och har en ställning i Sverige som underlättar kontakter med myndigheter och med affärsvärlden. Kandidatens vandel granskas av CC och av UD innan exekvatur utfärdas.

En konsuls arbetsuppgifter varierar från land till land men omfattar oftast utfärdande av visum, legalisering av handlingar, kontakter med myndigheter, handelsfrämjande, utbyte inom kultur och akademia, programförslag för besökande dignitärer samt stöd till sändande landets medborgare till exempel i samband med olyckor eller klammeri med rättvisan. Konsuln kan därutöver stå som den samlande nationella symbolen för de medborgare som vistas i landet vid till exempel nationaldagsfirande.

En konsuls rättigheter och skyldigheter regleras genom den så kallade Wienkonventionen (se Konsulns Blå Bok).

I Sverige finns drygt 200 honorärkonsuler. De representerar ett 100-tal länder.

cc_bil.jpg
bottom of page